ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΟΥ ΔΟΜΙΚΟ - ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

I S O R A S T

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

                                                                                                                              

Ι.             Αρχιτεκτονική ελευθερία στην κάτοψη .........................................      

ΙΙ.            Χρησιμοποιούμενα υλικά δομήσεως .............................................      

ΙΙΙ.           Λειτουργικότητα  του στατικού φέροντος οργανισμού ..…...........      

ΙV.          Θεμελίωση .........................................................................….........    

V.            Κατασκευή των τοιχείων ISORAST ..............................................      

VI.          Κουφώματα .........................................................................…........

VII.         Υδραυλικές  - Ηλεκτρικές Αυλακώσεις .........................................

VIII.        Σοβάδες .......................................................................................…

 

Ι.     ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΨΗ

Ο αρχιτεκτονικός κάνναβος του συστήματος ISORAST είναι τα 12,50 cm. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διαστάσεις μήκους και πλάτους της κάτοψης , πρέπει να διαιρούνται  με το 12,50.

Σημείωση : Στο σύστημα ISORAST όλα τα εξωτερικά - περιμετρικά τοιχεία όπως και ορισμένα εσωτερικά " στατικά " τοιχεία κατασκευάζονται με ISORAST. Τα υπόλοιπα εσωτερικά - διαχωριστικά τοιχεία μπορούν να κατασκευασθούν με δρομικό τούβλο εκτός και εάν μας ενδιαφέρει η αυξημένη ηχομόνωση , θερμομόνωση και μεταξύ των εσωτερικών χώρων μιας κατοικίας που παρέχουν τα τοιχεία  ISORAST.

ΙΙ.   ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ ΔΟΜΗΣΕΩΣ

α)  Σκυρόδεμα C16/20 ή σκυρόδεμα μεγαλυτέρας αντοχής εάν απαιτηθεί κατά τον υπολογισμό. Πλαστικό σκυρόδεμα με μέτρο εξαπλώσεως γύρω στα 34 εκατοστά και μέγιστο κόκκο αδρανών τα 8 mm. Συνιστάται λοιπόν να χρησιμοποιείται γαρμπιλοσκυρόδεμα.
Τέλος συνιστάται όταν η σκυροδέτηση γίνεται με πρέσσα σκυροδέματος να χρησιμοποιείτε γαρμπιλοσκυρόδεμα
C20/25 . Αν και η ποιότητα αυτή δεν απαιτείται συνήθως από τους στατικούς υπολογισμούς η σκυροδέτηση όμως
με αυτή την ποιότητα γίνεται πιο ομαλά και θα έχετε για μια ολόκληρη ζωή μία πρόσθετη ασφάλεια.

β)   Σιδηρούς οπλισμός

·     S 220   :   Αντίστοιχο του St I

·     S 400   :   Aντίστοιχο του St III

·     S 500   :   Aντίστοιχο του St IV

  γ) Στοιχεία Ξυλοτύπου ISORAST από σκληροαφρώδες υλικό π.χ. το STYROPOR  SE της εταιρείας BASF  Γερμανίας ή ομοειδούς ποιότητας υλικού,  δυσαναφλέξιμου ( Κλάση Β1 κατά DIN 4102 Μέρος 1 ) και αυτοσβυνώμενου.

 ΙΙΙ.   ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

 Ο Στατικός φέρων οργανισμός στο δομικό-μονωτικό σύστημα ISORAST  δημιουργείται από την συνεργασία των πλακών των ορόφων και των οπλισμένων τοιχείων ISORAST που ειδικώτερα συνεργάζονται ως εξής :

α) Τα οπλισμένα σκυροδέματος δάπεδα ( πλάκες ) των ορόφων, εργάζονται ως γνωστόν αφ’ ενός μεν ως πλάκες για τα  επ’ αυτών εδραζόμενα σταθερά και κινητά φορτία , αφ’ ετέρου δε ως δίσκοι για την μεταφορά των οριζοντίων δυνάμεων εις τους κάτωθεν αυτών παραλλήλους με την αναλυθείσα συνιστωμένη οριζόντια δύναμη τοιχεία  ( αγνοούντες εκάστοτε τα κάθετα ) και απ’ αυτά  μέσω των κατωτέρων τοιχείων εις τα θεμέλια.   Οι πλάκες  εδράζονται  (φέρονται) επί των τοιχείων ISORAST, οπλίζονται  δε ανάλογα με την περίπτωση ως αμφιέρειστες , τετραέρειστες κλπ. πλάκες. 

β) Τα οπλισμένα τοιχεία  ISORAST φορτίζονται και μεταφέρουν τα εις αυτά φορτιζόμενα φορτία των υπερκείμενων τοιχείων και της εις  αυτά  εδραζομένης πλάκας εις τα  κάτωθεν αυτών τοιχεία και απ’ αυτά  εις  την θεμελίωση.

      Είναι κατανοητό λοιπόν ότι φέρων τοιχείο φέρεται ( στηρίζεται ) από ένα  ή  περισσότερα φέροντα τοιχεία του πιο κάτω ορόφου καθ’ όσον τα τοιχεία εργάζονται σαν δίσκοι στην μεταφορά των φορτίων τους
( Προσοχή όμως, η εκάστοτε έδρασή τους να είναι τουλάχιστον 50 εκ. )

Επίσης : α) Οι πρόβολοι των τοιχείων όταν οπλισθούν κατάλληλα μπορούν να παραλάβουν φορτία και β) τα  τοιχεία  μπορούν να παραλάβουν φορτία από την κάτω πλάκα (όπως  στην περίπτωση της ανεστραμένης δοκού ).

Τα τοιχεία ISORAST εργάζονται ως στατικά τοιχεία ίδε επ΄αυτού την επιστολή αδείας του τεχνικού ινστιτούτου τεχνικών κατασκευών του Βερολίνου όπως και την παράγραφο 6 φύλλο 9 και 10 του Agrement Nr 210/82 της Ευρωπαϊκής ένωσης για άδειες τεχνικών εφαρμογών στις κατασκευές και τέλος την απόφαση ΒΜ4/1506 της 18.9.1984 του Υπουργείου Δημοσίων έργων. Αναλυτικότερα ο υπολογισμός των τοιχείων ISORAST μπορεί να γίνει όπως δείχνεται εις το αντίστοιχο στατικό και αντισεισμικό εγχειρίδιο του συστήματος ISORAST βάσει απλοποιημένων (επί το δυσμενέστερο) υπολογισμών λόγω της μεγάλης αυτού στατικής και αντισεισμικής ικανότητας.

Παραδείγματος χάριν οι τάσεις σκυροδέματος εις τα τοιχεία ISORAST είναι συνήθως πέντε (5) φορές μικρότερες απ’ ότι οι τάσεις σκυροδέματος εις τις κολώνες και τα τοιχεία συνήθων κατασκευών από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος , λόγω της πολλαπλάσιας επιφανείας σκυροδέματος που παρουσιάζουν τα τοιχεία ISORAST και των μεγάλων ροπών αδρανείας του συστήματος που είναι ιδεώδες ιδίως για χαλαρά εδάφη. Τα ανωτέρω είναι επακόλουθα τόσο των περιορισμών που θέτουν οι πλάκες των ορόφων  από λόγους όπως λυγηρότητας ,του πάχους της πλάκας ( οικονομικότηταs) όσο και η εκ των πραγμάτων  διάταξη των περιμετρικών τοιχείων που με τους μεγάλους των μοχλοβραχίονας εμποδίζουν την συστροφή του κτιρίου και βοηθούν έτσι στην προσέγγιση του Κέντρου Βάρους ( Κ.Β. )  και του Κέντρου Ελαστικής Στροφής ( Κ.Ε.Σ. ) .  

ΙV.     ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ

α) Σε κατασκευές με υπόγεια είναι ιδανική η θεμελίωση που ταυτίζει το δάπεδο του υπογείου με το θεμέλιο ( Γενική κοιτόστρωση ) , εκτός και αν υπάρχουν ειδικοί λόγοι που απαγορεύουν την εις όλην την έκταση και εις το αυτό βάθος κατασκευή της θεμελίωσεως.

      Τα πλεονεκτήματα της ως άνω θεμελιώσεως δηλαδή της Γενικής κοιτοστρώσεως είναι :

1.       Δημιουργία μικρών εδαφικών τάσεων ( πλεονέκτημα σε άσχημα εδάφη ).  

2.       Μεγάλη Ροπή αδρανείας του θεμελίου άρα και του κτιρίου.

3.       Ομοιόμορφη κίνηση του κτιρίου σε σεισμό όπως και η εν μέρει ολίσθηση αυτού.

4.       Γρήγορη κατασκευή της θεμελιώσεως λόγω αποφυγής του ξυλοτύπου και ως εκ τούτου συνήθως και η οικονομικότερη λύση.

  β) Σε κατασκευές χωρίς υπόγεια σκάβονται κατά μήκος των φερόντων τοιχείων θεμέλια (θεμελιολωρίδες) , των οποίων τα βάθη και πλάτη των εκσκαφών εξαρτώνται εκάστοτε από τα προς ανάληψη βάρη ( ύψος και χρήση του  κτιρίου ), τις επιτρεπόμενες τάσεις εδάφους κλπ. παράγοντες. Γενικά μπορεί να λεχθεί ότι κατ’ ελάχιστον το μεν βάθος αυτών να είναι 40 εκ. το δε πλάτος αυτών τα 50 εκ. .

      Εις τας εκσκαφάς αυτάς κατασκευάζονται κατόπιν ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση τα αναγκαία θεμέλια εις τα οποία εδράζονται   ( υψώνονται ) κατόπιν τα φέροντα τοιχεία ISORAST . Εννοείται ότι θα έχουν τοποθετηθεί οι απαραίτητες αναμονές  2Φ10/25  κατά μήκος των θεμελίων. Και εδώ μπορεί συνήθως να αποφευχθεί η κατασκευή ξυλοτύπου εκτός και εάν δεν κρατούνται οι παρειές των εκσκαφών.

V.   ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ISORAST

Η κατασκευή των τοιχείων ISORAST  γίνεται απλά ως εξής, περνάμε από τις εξέχουσες αναμονές των θεμελίων τα στοιχεία ξυλοτύπου ISORAST της 1ης σειράς και τοποθετούμε τον απαραίτητο οριζόντιο οπλισμό, κατόπιν τοποθετούμε την 2ην σειρά των στοιχείων ξυλοτύπου προσέχοντας ταυτόγχρονα ώστε η 2η σειρά να δένει την 1η σειρά ( όπως γίνεται και στην τοιχοποιϊα  όπου τα τούβλα της μιας σειράς είναι μετατοπισμένα ως προς την κάτω και άνω σειρά ) , τοποθετούμε και εδώ τον οριζόντιο οπλισμό και εργαζόμενοι ούτω καθ’ εξής κατασκευάζουμε τα τοιχεία μέχρι το επιθυμητό ύψος του ορόφου. Τον κατακόρυφο οπλισμό τον περνάμε όταν έχουμε υψώσει τα 2/3 του ύψους του τοιχείου. Έτσι επιτυγχάνουμε ένα δέσιμο του κατακόρυφου οπλισμού από το 1/2 του ύψους του τοιχείου. Επίσης με την βοήθεια ενός πρόσθετου οριζόντιου σιδήρου φ8 ανά πλευρά, που τοποθετούμε στην πρώτη σειρά των ISORAST από την εσωτερική πλευρά του κατακόρυφου οπλισμού και το οποίο σίδηρο εν συνεχεία το δένουμε στον εξωτερικά προς τον κατακόρυφο οπλισμό τοποθετημένο ήδη οριζόντιο οπλισμό επιτυγχάνουμε να εγκλωβίσουμε τον κατακόρυφο οπλισμό οπλισμό στην εξωτερική πλευρά των τοιχείων. Επειδή δε το σκυρόδεμα όπως πέφτει πιέζει το κατακόρυφο οπλισμό προς τα έξω δεν υπάρχει φόβος να ξεφύγει από την θέση του, το ίδιο δε το σίδηρο παρέχει μια ικανοποιητική αντίδραση σε μία μετακίνηση του κάτω του άκρου κατά μήκος του τοιχείου και εάν μετακινηθεί προς στιγμή κατά την σκυροδέτηση ( ταλαντευθεί ) όταν περικυκλωθεί από το σκυρόδεμα έχει την ελαστικότητα να πάρει άμεσα την αρχική του θέση  το Φ10 S 500 (ST IV) .

Στην περίπτωση που υπάρχει έτοιμο σκυρόδεμα και εφόσον ληφθούν υπόψη οι οδηγίες που δίδονται στο τεύχος " Τεχνικές Πληροφορίες για Εργολάβους " και που αφορούν την αντιστήριξη των ξυλοτύπων ISORAST, η σκυροδέτηση μπορεί να γίνει σε μια φάση ( EN BLOCK ) δηλαδή μαζί με την σκυροδέτηση της πλάκα του ορόφου. Εάν όμως δεν υπάρχει έτοιμο σκυρόδεμα, τότε η κατασκευή και σκυροδέτηση των τοιχείων γίνεται σταδιακά σε 2 , καλύτερα 3 φάσεις εργασίας τοποθετήσεως (των στοιχείων ξυλοτύπου ) και σκυροδετήσεώς των.

Προσοχή : Η σκυροδέτηση των τοιχείων ISORAST καθ’ ύψος , γίνεται σε κυκλικές φάσεις των 75 cm ( 3 τούβλα ) περίπου. Επίσης η ταχύτητα σκυροδέτησης καθ’ ύψος δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,50 μέτρο ανά ώρα , δηλαδή ΜΑΧ δύο κυκλικές φάσεις των  75 cm ανά ώρα.

 

VΙ.     ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

Οι κάσσες των κουφωμάτων είτε τοποθετούνται εις τας θέσεις των κατά την κατασκευήν των τοιχείων ISORAST, οπότε τα εις αυτά τοποθετημένα άγκυστρα σκυροδετούνται μαζί με τα τοιχεία , είτε τοποθετούνται κατόπιν και αγκυρώνονται εις το σκυρόδεμα των τοιχείων. Ενδύκνειται πάντως η σύγχρονη τοποθέτηση μεταλλικών κασών ώστε αφενός να καλουπώνονται τα σόκορα των ανοιγμάτων, αφετέρου να ενσωματώνονται αυτές κατά τον καλύτερο τρόπο χωρίς μερεμέτια, καθυστερήσεις και κακοτεχνίες.

VΙΙ.   ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ - ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ

Γίνονται εύκολα και γρήγορα με ξυλουργικά εργαλεία, θερμικό πιστόλι κοπής κλπ. εργαλεία.

  VΙΙΙ.      ΣΟΒΑΔΕΣ

α) Εσωτερικοί σοβάδες    Γίνονται συνήθως από γυψοσοβά ή από ασβεστοτσιμεντοκονιάματα που διαβρέχονται κατά την πήξη αυτών κατά τι επιπλέον από συνήθως  ( επιβράδυνση της πήξεως ) , τα δε πάχη αυτών δέον όπως κατ’ ελάχιστο είναι 1,00 και 1,50 cm  αντίστοιχα .

    Σημειώνουμε ότι η επιφάνεια των τούβλων ISORAST  έχει αυλακώσεις διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε ο σοβάς να γατζώνεται στα τούβλα. Στην περίπτωση ασβεστοτσιμεντοκονιάματος γίνονται όπως συνήθως σε τρείς  στρώσεις . Συνιστούμε τις παρακάτω  αναλογίες σε όγκο :

    Πεταχτό    :     50 χλγ τσιμέντο + 2 καρότσια άμμο. 

    Λάσπωμα :     50 χλγ τσιμέντο + 1 καρότσι ασβεστοπολτό  + (6 - 7)          καρότσια άμμο ψιλή.

    Μάρμαρο  :       1 καρότσι ασβεστοπολτό + 4 καρότσια μάρμαρο. ( Ένα καρότσι ισούται με 60 lt περίπου.)

    Κάθε στρώση θα γίνεται μόνον αφού έχει  τραβήξει  καλά η προηγούμενή της  προσοχή όμωs , πριν την 1η  στρώση να τρίβεται η επιφάνεια των τοιχείων με ατσαλόβουρτσα .

    Επίσης , μπορούν να χρησιμοποιηθούν γυψοσανίδες αντί για σοβά , τοποθετώντας τιs είτε με την χρήση κόλλαs, είτε  καρφώνοντάς τις σε ξύλινα πηχάκια (οδηγούs) .

  β) Εξωτερικοί σοβάδες  ( Γίνονται συνήθως από ασβεστοτσιμεντοκονιάματα όπως αναλυτικά περιγράφεται στους εσωτερικούς σοβάδες).

   Λόγω όμως των μεγάλων θερμοκρασιακών επιπονήσεων των εξωτερικών σοβάδων  (συσσώρευση θερμότητας εις αυτούς , λόγω της σημαντικά περιορισμένης δυνατότητας διαρροής της θερμοκρασίας προς το εσωτερικό των τοιχείων ) , για να μην ρηγματωθεί η επιφάνεια (του εξωτερικού σοβά) πρέπει να οπλισθεί .

          Κατωτέρω εκθέτουμε τρεις (3) τρόπους κατασκευής εξωτερικών σοβάδων:

1. Τρόπος ( με την χρησιμοποίηση εύκαμπτου Νευρομετάλλ τύπου τζέντα ή εξάωπου κοτετσοσύρματος της μισής ίντσας ).

Πριν την σκυροδέτηση ή και μετά απ’ αυτήν , αλλά οπωσδήποτε πριν την σκλήρυνση του σκυροδέματος ( 6 - 8 h ), στα τοιχεία ISORAST εμπηγνύουμε ανά διαστήματα  ( 4 τεμ/m2 ) γαλβανισμένο σύρμα το οποίον να προεξέχει του τοιχώματος 3 - 4 cm ( από μία Κολούρα με το ψαλίδι του σιδερά και με 4 - 6 ψαλιδιές έχουμε μια πληθώρα από σύρματα μήκους ca 15 cm ). Αντί Σύρματος, μπορούν να χρησιμοποιηθούν γαλβανισμένες πρόκες των 7 cm , των οποίων οι κεφαλές να προεξέχουν 5 mm από τα τοιχεία ISORAST. Κατόπιν ανοίγοντας το ρολλό αγκυρώνουμε το εύκαμπτο Νευρομετάλλ τύπου τζέντα (ή ένα κοτετσόσυρμα κατά προτίμηση εξάπλευρου της μισής ίντσας ) στα τοιχώματα ISORAST.

Στο τέλος κατά τα γνωστά γίνεται η πλήρη έμπηξη και κάλυψη του Νευρομετάλλ ή του κοτετσοσύρματος με τσιμεντοκονίαμα στο οποίον αντί ασβέστου προσθέτουμε πλαστικοποιητικό κονιαμάτων. Min πάχους εξωτερικού σοβά 1,00 cm.

         2. Τρόπος ( με χρήση υαλοπλέγματος )

Διαστρώνεται ( αφού τριφτεί η επιφάνεια των τοιχείων ) τσιμεντόκολλα εις την οποίαν εμπυγνύουμε το υαλόπλεγμα. Μετά από 48 ώρες περνάμε τον διακοσμητικό σοβά.

         3. Τρόπος (με χρήση ινών υάλου ή από πολυπροπυλένιο )

         Σε αντικατάσταση του κοτετσοσύρματος , μπορούν να τοποθετηθούν ίνες υάλου ή από πολυπροπυλένιο στις δυο (2) πρώτες στρώσεις με αναλογία 600 gr ανά m3 τσιμεντοκονιάματος ή ασβεστοτσιμεντοκονιάματος που αντιστοιχούν σε 10 gr ανά m2 . Με κόστος  υλικού 30 δραχμών ανά m2 περίπου σε τιμές  του 1996.

 

ISORAST

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 

ΔΡΟΣΙΑ το Καλοκαίρι - ΖΕΣΤΗ το Χειμώνα

ΑΝΕΤΗ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΜΟΝΗ